Shimano Ocea Jigga Motive 6103 o/h

Shimano Ocea Jigga Motive 6103 o/h

$849.99 inc. gst

  • Hi-Power X
  • Spiral X core
  • Nano pitch
  • Pieces: 2
  • Line weight: Max PE2.5
  • Lure weight: 130-300g
  • Blank type: Spiral X Core
  • Length: 6ft 10in
  • Guide type: Fuji SiC
  • Action: Medium
  • Reel seat: Fuji